วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ระบบไฟฟ้ากระแสตรง

ระบบไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 48 โวลท์
ของระบบสื่อสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เรียบเรียงโดย
แผนก ติดตั้งบำรุงรักษาระบบเพาเวอร์ซัพพพลาย 48 โวล์ดีซี
กอง ระบบสื่อสารบริการ ฝ่ายระบบสื่อสาร

Case No1. 48V.DC Distribution Board หรือ Load Center
องค์ประกอบที่สำคัญในระบบไฟฟ้ากระแสตรงจะประกอบไปด้วย ชาร์จเจอร์ (Charger 48V.DC) แบตเตอรี่ (Battery 48V.DC) ดรอบเปอร์ (Dropper) และ 48V.DC Distribution Board หรือ Load Center ดังนั้น หากระบบเพาเวอร์ซัพพลาย 48 โวลท์ดีซี ไม่สามารถทำงานได้ จะส่งผลทำให้อุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดขัดข้องทันที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานการเชื่อมต่อ การบำรุงรักษาและการปลดอุปกรณ์ออกจากระบบ จึงได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ 48V.DC Distribution Board เพื่อใช้งานในระบบเพาเวอร์ซัพพลาย 48 โวลท์ดีซี ที่ใช้งานในระบบสื่อสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รูปที่ 1 องค์ประกอบทั่วไปของระบบไฟฟ้ากระแสตรงที่ใช้งานใน กฟผ.48V.DC Distribution Board หรือ Load Center
48V.DC Distribution Board หรือ Load Center หมายถึง อุปกรณ์ควบคุมการเชื่อมต่อและการจ่ายกระแสไฟฟ้า ให้กับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ของ กฟผ. และหน่วยงานอื่นที่ร่วมใช้ คือ ตู้ศูนย์กลางการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ภายในตู้ประกอบด้วย จุดเชื่อมสาย (Main Bus), จุดเชื่อมสายดิน (Ground Bus), และเซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ขนาดต่างๆ ที่ใช้งานในระบบมีขนาดตั้งแต่ พิกัดกระแส 16 แอมป์, 30 แอมป์, 45 แอมป์, จนถึงขนาด 60 แอมป์ เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้ทำหน้าที่เป็นสวิทซ์ไฟฟ้าตัดและเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์กับตู้ เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่อุปกรณ์นั้น เซอร์กิตเบรกเกอร์ ก็จะทำการตัดไฟฟ้าของอุปกรณ์ออกทันที
รูปที่ 2 องค์ประกอบทั่วไปของ Charger และ 48V.DC Distribution Board

ระบบเพาเวอร์ซัพพลาย 48 โวลท์ดีซี มีการการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อตรวจเช็คสภาพการทำงานของระบบ เพื่อให้ระบบใช้งานได้ตามปกติ ในระหว่างการปฏิบัติงาน จะต้องมีการปลดแบตเตอรี่เดิมและ Charger (เครื่องชาร์จประจุไฟฟ้า) ออกจากระบบ แล้วนำแบตเตอรี่โมบาย ( Battery Mobile ) นำเข้าใช้งานแทน เพื่อให้ระบบสื่อสารสามารถใช้งานได้ตามปกติ และเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ในระหว่างขณะที่ปฏิบัติงาน จากนั้นจึงทำการทดสอบการทำงานของชาจเจอร์ (Charger) พร้อมบันทึกผลค่าต่างๆ ถ้ามีการคลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ก็จะทำการปรับค่าให้ตรงตามมาตรฐาน หรือมีอุปกรณ์ที่เสียก็จะทำการเปลี่ยน ในส่วนของแบตเตอรี่ จะมีการทำการทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ทดสอบ (Discharge Test ) เพื่อตรวจสอบความสามารถในการเก็บประจุไฟฟ้าในแบตเตอรี่ การปลดอุปกรณ์ Charger and Battery ออกจากระบบเพื่อทำการบำรุงรักษา ในขณะที่ระบบสื่อสารพร้อมอุปกรณ์สื่อสารกำลังใช้งาน จะเกิดความเสี่ยงที่จะทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ ที่ 48V.DC Distribution Board และจุดเชื่อมต่อของขั้วบวก ( + ) และตำแหน่งขั้ว ( - ) สรุปได้มีดังนี้
1. ตำแหน่งขั้วบวก ( + ) และขั้วลบ ( - ) ของแบตเตอรี่ที่ Charger อยู่ใกล้ชิดกัน
2. ไม่มีส่วนป้องกัน ( Cover) ตำแหน่งขั้วบวก ( + ) และขั้วลบ ( - ) ของแบตเตอรี่ ที่ Charger
3. อุปกรณ์ Charger ไม่ได้มีการทำจุดเชื่อมต่อสำรองไว้
4. มี Charger สำรองต่ออยู่ในระบบ
ความเสียงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวในการปฏิบัติงาน หน่วยงานจึงหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ขึ้น เพื่อช่วยป้องกันโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้น และเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวก มีความปลอดภัย พร้อมยังป้องกันการอุปกรณ์สื่อสารหลุดออกจากระบบ และยังสามารถขยายจุดเชื่อมต่อให้กับระบบเมื่อมีการเพิ่มอุปกรณ์สื่อสารเกิดขึ้น หรือหน่วยงานบุคคลภายนอกมาร่วมใช้งานได้ทันที อุปกรณ์ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ดังกล่าว เรียกว่า 48 V.DC Distribution Board and 48V.DC Main Bus (ดังรูปที่ 5)48 V.DC Distribution Board and 48V.DC Main Bus ที่ได้พัฒนาและปรับปรุงขึ้นมาใหม่ การใช้งาน Point Rectifier (ไฟฟ้ากระแสตรงที่ออกมาจากเครื่องชาร์จประจุ) จะถูกแยกออกเป็นอิสระซึ้งกันและกันกับ Point Load (ไฟฟ้ากระแสตรงที่จะนำออกไปใช้งาน) และจะเชื่อมต่อกันที่ 48V.DC Main Bus ก่อนจะนำออกไปเพื่อใช้งาน


สรุป
ระบบไฟฟ้ากระแสตรง 48 โวลท์ดีซี เป็นระบบไฟฟ้าหลักที่จ่ายอุปกรณ์สื่อสาร จึงถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของอุปกรณ์สื่อสาร การทำงานของผู้ปฏิบัติงานได้ยึดถือตามนโยบายของฝ่ายระบบเรื่องความปลอดภัยและการพัฒนาให้ระบบสื่อสารมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด หากเกิดเหตุขัดข้อง ระบบสำรองจะต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสื่อสารต้องทำงานได้อย่างปกติ ฝ่ายระบบสื่อสารได้พัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์สื่อสารในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย สะดวกและลดความเสี่ยงในการทำงาน และความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

เอกสารอ้างอิง
1. คู่มือการใช้งาน OPERATING INSTRUCTION 48V.DC 25/50/75 A.
Battery and Charger Model CG-075
แผนกช่องสัญญาณมัลติเพล็กซ์
กองระบบสื่อสาร
ฝ่ายระบบสื่อสาร
2. คู่มือ BATTERY CHARGER Model 48V.DC…XA
ห้องทดสอบอิเลคทรอนิคส์
กองระบบสื่อสาร
ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น